HUANG HANKANG
黄含康Coming soon
IMG_1653dArtgenève 艺术日内瓦

Salon international d'art
Booth A12
Galerie Bertrand & Gruner
16, rue du Simplon
1207 Geneva - Switzerland
www.bertrand-gruner.com/ArtAsia Fair 亚洲艺术博览会

110 N.E. 36St. at Midtown Blvd. Miami, FL, USA
December 4 - December 9, 2012
Turn On The Light
点亮 Solo)

Galerie Bertrand & Gruner
June 28 - July 28, 2012 
16, rue du Simplon
1207 Geneva - Switzerland
www.bertrand-gruner.com/
Groupshow 夏季群展

Galerie Anne de Villepoix
07 07 - 07 31, 2012
42 rue de Montmorency
75003 Paris France

http://www.annedevillepoix.com/
DRAWING NOW Paris 巴黎当代绘画艺博会

29 mars - 1er avril 2012

Galerie Anne De Villepoix

CARROUSEL DU LOUVRE
99 rue de Rivoli 
75001 Paris